Prayer Requests

Submit a Prayer Request

  • Սիրելի բարեկամներ, Համացանց եկեղեցու adventist.am կայքի այս էջը նախատեսված է ընթացիկ աղոթքների կարիքները ներկայացնելու, մեկնություններ գրելու և աղոթքների պատասխանները զետեղելու համար։ Մեկնաբանությունների մեջ ցանկալի է նշել աղոթքի ընթացքի մասին, իսկ աղոթքի պատասխանը ստանալուց հետո` տեղեկացնել այդ մասին։ «Ամեն աղոթքով և աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ Հոգով և սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ և աղաչանքով ամեն սուրբերի համար» (Եփեսացիս 6.18)։ «Աղոթքի մարդկանց ուսերին դրված է պատասխանատվություն` Աստծուն խնդրել հեռացնել չար ամպերը և տալ շնորհի ևս մի քանի տարի Աստծո գործի իրականացման համար։ Եկեք ջանասիրաբար աղոթենք Աստծուն, որպեսզի հրեշտակները պահեն չորս քամիները այնքան ժամանակ, մինչև երկրի բոլոր ծայրերը ուղարկվեն ավետարանիչներ...» (Է. Ուայթ, Աղոթք, 345): Սպասում ենք ձեր արձագանքներին։
    Պավել Սարգսյան - 06 2016
  • Որևէ բան գրելու համար սեղմեք Submit a Prayer Request տողի վրա։
    Պավել Սարգսյան - 06 2016