Համացանց եկեղեցու լիիրավ անդամ կարող են լինել միայն 
Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների տեղական եկեղեցու անդամները։
Եկեղեցու ոչ անդամները կարող են դառնալ համացանց եկեղեցու
համակրող անդամ։