Համացանց եկեղեցին իր հիմնական գործունեությունը 
ծավալում է բաժինների միջոցով։
Ընտրվում են համապատասխան բաժինների վարիչներ,
ովքեր կազմակերպում են այդ բաժինների գործունեությունը։