Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցու քարտուղարի պարտականությունները
1. Անդամական ժողովների հիման վրա կազմել արձանագրություններ տպագիր տեսքով

2. Եկեղեցու խորհրդի նիստերի հիման վրա կազմել արձանագրություններ տպագիր տեսքով

3. Ամեն շաբաթ գրառումներ կատարել երկրպագության ընթացքի և այլ միջոցառումների մասին

4. Պարզել վիճակագրական տվյալները անդամների մասին

5. Ամեն ամիս ունենալ եկեղեցու անդամների լրամշակված ցուցակը

6. Ամեն շաբաթ կատարել անդամների ներկայության հաշվառում

7. Վարել նամակագրությունը բացակայող անդամների հետ

8. Համակարգել անդամությանը վերաբերող հարցերը

9. Մասնակցել և առաջարկություններով հանդես գալ եկեղեցու խորհրդում