BEGIN:VCALENDAR PRODID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:-//com.denhaven2/NONSGML ri_cal gem//EN CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME::Իրադարձություններ X-WR-TIMEZONE::Asia/Yerevan BEGIN:VTIMEZONE TZID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:Asia/Yerevan BEGIN:STANDARD DTSTART:20111030T030000 RDATE:20111030T030000 TZOFFSETFROM:+0500 TZOFFSETTO:+0400 TZNAME:+04 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180406T132731Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180406T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180406T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180406T133302Z UID:2896@adventist.am SUMMARY:ՍԱՄ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180406T133425Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180406T214500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180406T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180406T133804Z UID:2897@adventist.am SUMMARY:ՇԴ դաս RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20180501 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180406T133557Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180407T214500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20180407T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180406T133557Z UID:2899@adventist.am SUMMARY:ՍԱՄ RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20180501 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130420T203419Z DTEND;VALUE=DATE:20130429 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130427 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011447Z UID:357@adventist.am SUMMARY:Վեբինար. «Հմտություն 1. Եղեք եռանդուն» LOCATION:Համացանց SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131013T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131013T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 3. ԶՈՀԸ\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20131201 LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 3. ԶՈՀԸ

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131013T003000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131013T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131012 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 2. «Երկինքը» երկրի վրա \n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 2. «Երկինքը» երկրի վրա 

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131020T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131020T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131019 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 3. Զոհը\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 3. Զոհը

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131027T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131027T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131026 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 4. Սրբարանի դասերը\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 4. Սրբարանի դասերը

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131103T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131103T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131102 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 5. Փրկագնում. զոհ մեղքի համար\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 5. Փրկագնում. զոհ մեղքի համար

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131110T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131110T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131109 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 6. Փրկագնման օրը \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 6. Փրկագնման օրը 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131117T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131117T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131116 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 7. Քրիստոսը մեր Զոհն է\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 7. Քրիստոսը մեր Զոհն է

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131124T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131124T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131123 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 8. Քրիստոսը մեր Քահանայապետն է\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 8. Քրիստոսը մեր Քահանայապետն է

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131130 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012124Z UID:444@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T203715Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131021T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131021T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:445@adventist.am DESCRIPTION:Հոկտեմբերի 20-ին\, կիրակի օրը \, ժամը 20։00-ին կկայանա Մոսկվա յի ադվենտիստների կողմից կազմակերպվող հերթական վեբինարը։\n\n Նյութ՝ Արդյո ւնավետ քրիստոնյաների յոթ հմտությունները. 3-րդ հմտություն. Նախ՝ կարևորը։ Վարող՝ Պավել Սարգսյան։ \n\n Գրանցվել կամ մտնել այս կայքի միջոցով՝ mosadv ent.ru\n\n \n SUMMARY:Վեբինար։ Հմտություն 3. Նախ՝ կարևորը LOCATION:Վեբինարի սենյակ\, 20։00-ին SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Հոկտեմբերի 20-ին, կիրակի օրը , ժամը 20։00-ին կկայանա Մոսկվայի ադվենտիստների  կողմից կազմակերպվող հերթական վեբինարը։

Նյութ՝ Արդյունավետ քրիստոնյաների յոթ հմտությունները. 3-րդ հմտություն. Նախ՝ կարևորը։ Վարող՝ Պավել Սարգսյան։ 

Գրանցվել կամ մտնե լ այս կայքի միջոցով՝ mosadvent.ru


END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131020T142245Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131027T014500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131027T010000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:469@adventist.am SUMMARY:ՀԵ խորհրդի նիստ 3 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131020T145532Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131031T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131031T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:470@adventist.am SUMMARY:ՀԵ անդամական ժողով 6 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131031T075646Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131103T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131103T010000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:490@adventist.am SUMMARY:ՀԵ խորհրդի նիստ 4 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131108T195522Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131110T030000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131110T010000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:494@adventist.am SUMMARY:ՀԵ խորհրդի նիստ 4 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131031T080005Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131111T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131111T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:491@adventist.am SUMMARY:ՀԵ անդամական ժողով 7 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131112T100429Z DTEND;VALUE=DATE:20131116 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20131114 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:495@adventist.am SUMMARY:Անդամական ժողով\, թիվ 8 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011449Z UID:456@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20131130 LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131201T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012125Z UID:458@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20140105 LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 9. Դատը գալուստից առաջ

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131208T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131208T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131207 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012125Z UID:458@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 10. Քավության վախճանաբանական օրը\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 10 . Քավության վախճանաբանական օրը

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131215T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131215T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131214 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012125Z UID:458@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 11. Մեր մարգարեական լուրը\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 11 . Մեր մարգարեական լուրը

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131222T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131222T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131221 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012125Z UID:458@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 12. Տիեզերական հակամարտության կենտրոնական հարցե րը\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 12 . Տիեզերական հակամարտության կենտրոնական հարցերը

< span style="font-size: medium; color: #ff0000;"> < /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20131009T185037Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131229T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20131229T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20131228 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012125Z UID:458@adventist.am DESCRIPTION:ՍՐԲԱՐԱՆ\, Դաս 13. Քարոզ սրբարանից\n\n  \n\n SUMMARY:ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍ LOCATION:Հանացանցում\, ժամը 20։00-ին SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ՍՐԲԱՐԱՆ, Դաս 13 . Քարոզ սրբարանից

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T153227Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140104T235500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140104T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:560@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց\, դաս 1 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T153257Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140105T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140105T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:561@adventist.am SUMMARY:Քարոզ - LOCATION:Քարոզիչ . Պավել Սարգսյան SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T170213Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140109T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140109T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:576@adventist.am SUMMARY:ՀԵ խորհուրդ - 1 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T170243Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140110T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140110T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:577@adventist.am SUMMARY:ՀԵ անդամական ժողով - 1 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T163912Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140111T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140111T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012126Z UID:562@adventist.am SUMMARY:ՇԴ ուսուցիչների հավաք RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20141206 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T164239Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140112T035900 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140111T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:566@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց\, դաս 2 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T165029Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140112T035900 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140112T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:573@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T170415Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140113T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140113T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:578@adventist.am SUMMARY:Ուսուցում RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;UNTIL=20140116 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T164927Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140116T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140116T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012126Z UID:569@adventist.am SUMMARY:Վեբինար RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;UNTIL=20141030 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T164927Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140131T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140131T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20140129 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T012126Z UID:569@adventist.am SUMMARY:Վեբինար SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T170415Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140116T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140116T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T084351Z UID:634@adventist.am SUMMARY:Ուսուցում RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;UNTIL=20141027 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T164259Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140119T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140118T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:567@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց\, դաս 3 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T165034Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140119T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140119T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:574@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T164405Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140126T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140125T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:568@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց\, դաս 4 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T165042Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140126T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140126T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T011451Z UID:575@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082602Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140202T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140201T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140220T083656Z UID:627@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց\, դաս 5 SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082507Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140202T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140202T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140220T083629Z UID:626@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T083831Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140209T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140208T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T084351Z UID:633@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20141207 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082751Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140209T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140209T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082826Z UID:628@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082835Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140216T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140216T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082855Z UID:629@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082906Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140223T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140222T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T084351Z UID:630@adventist.am SUMMARY:Քարոզ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20140302 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082906Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140223T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140223T000000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20140222 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T084351Z UID:630@adventist.am SUMMARY:Քարոզ SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082906Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140302T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20140302T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T084351Z UID:632@adventist.am SUMMARY:Քարոզ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20141207 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140103T163912Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141206T013000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141206T000000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T133640Z UID:1125@adventist.am SUMMARY:ՍԱՄ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20150101 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T083831Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141206T230000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141206T223000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T133641Z UID:1126@adventist.am SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20150101 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140220T082906Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141207T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20141206T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150529T133641Z UID:1127@adventist.am SUMMARY:Քարոզ RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20150101 SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T055933Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160106T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160106T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T073529Z UID:2059@adventist.am DESCRIPTION: \nԱյսօր\, հունվարի 6-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստ վածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \n\n Ծրագրում՝ 1. Թվոց 30 և 31 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխն երի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրք ի 13-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար \n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\ n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::


Այսօր, հունվարի 6-ին, ժ ամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                              

Ծրագրում՝

1. Թվոց 30 և 31 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլո ւխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 13-րդ գ լխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T063540Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160107T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160107T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T083336Z UID:2061@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 7-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝ 1. Թվոց 32\, 33 և 34 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վե րլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 13-ր դ գլխի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթեր ին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: 
Հու նվարի 7-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։           &nb sp;                   
Ծրագրում՝< /span>

1. Թվոց 32, 33 և 34 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ու այթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 13-րդ գլխի ամփոփում
5. Քն նարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսում նասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T071538Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160108T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160108T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T120815Z UID:2063@adventist.am DESCRIPTION:\nՀունվարի 8-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունեն ա Շաբաթօրյա դպրոցի 2-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( htt p://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160116 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Հունվարի 8 -ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 2-րդ դ ասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

  ;
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T064829Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160108T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160108T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T115022Z UID:2062@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 8-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝ 1. Թվոց 35 և 36 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծ ություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14-րդ գլխ ի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n   SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: 
Հունվարի 8-ին,  ;ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրությո ւն ուղիղ եթերում։                 ;               

Ծրագրում՝

1. Թվոց 35 և 36 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխն երի վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել այստեղից

 
< /html> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T071808Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160109T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160109T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124836Z UID:2064@adventist.am DESCRIPTION:\n\nՀրավիրում ենք մասնակցելու շաբաթօրյա երկրպագությանը ամեն շ աբաթ օր ժամը 18։00-ին։\n\nԵրկրպագության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9895466583 )  SUMMARY:Երկրպագություն RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;UNTIL=20160401 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

< br />Հրավիրում ենք մասն ակցելու շաբաթօրյա երկրպագությանը ամեն շաբաթ օր ժամը 18։00-ին։


Երկրպագո ւթյան սենյակ կարող եք մտնել այստեղից 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T073227Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160109T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160109T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T083506Z UID:2065@adventist.am DESCRIPTION:\nՀունվարի 9-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \n\n Ծրա գրում՝ 1. 2 Օրինաց 1 և 2 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վեր լուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \n Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել ա յստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

< br />Հունվարի 9-ի ն, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնաս իրություն ուղիղ եթերում։               ;                 

Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 1 և 2 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գ լուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելո ւ համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160110 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T074051Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160110T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160110T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T143737Z UID:2066@adventist.am DESCRIPTION: \nԱյսօր\, հունվարի 10-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աս տվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագրում՝\n\n 1. Թվոց 32\, 33 և 34 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակնե րը» գրքի 13-րդ գլխի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160112 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Այսօր, հունվարի 10- ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ո ւղիղ եթերում։                 &n bsp;             
Ծրագրում՝

1. Թվոց 32, 33 և 34 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծությ ուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» ; գրքի 13-րդ գլխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համ ար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սե նյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T074051Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160110T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160110T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160109 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T143737Z UID:2066@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 10-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 3 և 4 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14 -րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 10-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 3 և 4 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 14-րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160111T143645Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160111T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160111T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T143645Z UID:2148@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 11-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 5 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF %D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%205 ) և  6 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5% A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%206 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/believe-h is-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 15- րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել ա յստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160113 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 11-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 5& nbsp;և 6< /span> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն

3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առ ակները» գրքի 15-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար

Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուս ումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160113 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T115551Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160112T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160112T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150026Z UID:2071@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 13-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 9 և 10 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/believe-his-prophets )\n3. Ք ննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 15-րդ գլխի ամփոփում\n5 . Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համ ար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.m irapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160115 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 13-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 9 և 10 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&raq uo; գրքի 15-րդ գլխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների հ ամար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T115551Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160113T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160113T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160112 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150026Z UID:2071@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 13-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 9 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF %D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%209 ) և 10 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5 %A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2010 ) գլուխների ընթերցում\n2 . Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/believe -his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 1 6-րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղի ց ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 13-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 9 և 10 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն< /a>
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակներ ը» գրքի 16-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիք ների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրո ւթյան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղի ց

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T120316Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160112T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160112T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T144531Z UID:2073@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 12-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 7 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF %D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%207 ) և 8 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5% A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%208 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/believe-h is-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 15- րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 
Հունվարի 12-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։           & nbsp;                  &nbs p;
Ծրագրում ՝

1. 2 Օրինաց 7 և 8 գլուխների ը նթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն

3. Քննար կում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 15-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղի ց

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160114 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160111T144744Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160114T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160114T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150459Z UID:2149@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 14-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 11 և 12 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխներ ի վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/believe-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 16-րդ գլխի ընթերցում\ n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու հ ամար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr .mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160116 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 14-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 11 և 12 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն< /span>
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&ra quo; գրքի 16-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությա ն սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160111T144744Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160114T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160114T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160113 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150459Z UID:2149@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 14-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 11 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2011 ) և 12 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2012 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 17-րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 14-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 11 և 12 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 17-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կար իքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասի րության սենյակ կարող եք մտնել 
այստե ղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T120815Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T120906Z UID:2075@adventist.am DESCRIPTION:\nՀունվարի 15-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 3-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160123 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Հունվարի 1 5-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 3-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160115 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122806Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150430Z UID:2086@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 15-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 13 և 14 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխներ ի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 17-րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160117 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 15-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 13 և 14 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն< br />3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գր քի 17-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122806Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160115T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160114 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160111T150430Z UID:2086@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 15-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 13 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2013 ) և 14 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2014 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 15-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 13 և 14 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 18-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160116 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122929Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160116T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160116T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160115T184231Z UID:2087@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 16-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 15 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծո ւթյուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 16 և 17-րդ գլուխներիի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160118 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 16-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 15 գ լխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկո ւմ
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 16 և 17-րդ գ լուխներիի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կար ող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122929Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160116T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160116T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160115 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160115T184231Z UID:2087@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 16-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 15 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2015 )գ լխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist. am/blogs/believe-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կա րիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սեն յակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/ 2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 16-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 15 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի&nb sp;18-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160117 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123046Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160117T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160117T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160115T184206Z UID:2088@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 17-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 16-17 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18 -րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160119 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 17-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 16-17 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123046Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160117T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160117T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160116 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160115T184206Z UID:2088@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 17-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 16 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2016 ) և 17 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2017 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 17-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 16 և 17 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4 . Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար
< /p>

Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտն ել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160118 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123119Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160118T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160118T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T144605Z UID:2089@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 18-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 18-19 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18 -րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160120 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 18-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 18-19 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123119Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160118T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160118T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160117 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T144605Z UID:2089@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 18-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 18 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2018 ) և 19 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2019 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 19-րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 18-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 18 և 19 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 19-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կար իքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասի րության սենյակ կարող եք մտնել 
այստե ղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160119 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123213Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160119T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160119T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T144801Z UID:2090@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 19-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 20-21 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18 -րդ գլխի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթ երին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160121 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 19-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 20-21 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 18-րդ գլխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կ արող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123213Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160119T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160119T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160118 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T144801Z UID:2090@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 19-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 20 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2020 ) և 21 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2021 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 20-րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 19-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 20 և 21 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 20-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կար իքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասի րության սենյակ կարող եք մտնել 
այստե ղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160120 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123312Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160120T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160120T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T145152Z UID:2091@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 20-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 22-23 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 19 -րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ ե թերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160122 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 20-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 22-23 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 19-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123312Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160120T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160120T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160119 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T145152Z UID:2091@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 20-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 22 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2022 ) և 23 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2023 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 20-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 22 և 23 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 21-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160121 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123344Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160121T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160121T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T153348Z UID:2092@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 21-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 24-25 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 20 -րդ գլխի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ ե թերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160123 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 21-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 24-25 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 20-րդ գլխի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123344Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160121T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160121T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160120 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T153348Z UID:2092@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 21-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 24 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2024 ) և 25 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2025 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 21-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 24 և 25 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 21-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T120844Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121002Z UID:2076@adventist.am DESCRIPTION:\nՀունվարի 22-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 4-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160130 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Հունվարի 2 2-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 4-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160122 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123439Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T153951Z UID:2093@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 22-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 26-27 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 19 -20-րդ գլուխների ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \n Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել ա յստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160124 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 22-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 26-27 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 19-20-րդ գլուխների ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների հ ամար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123439Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160122T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160121 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160118T153951Z UID:2093@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 22-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 26 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2026 ) և 27 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2027 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն ( http://adventist.am/blogs/belie ve-his-prophets )\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 22-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 26 և 27 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 22-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160123 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123557Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160123T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160123T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160123T163220Z UID:2094@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 23-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 28 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծո ւթյուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160125 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 23-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 28 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քն նարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-րդ գ լխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123557Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160123T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160123T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160122 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160123T163220Z UID:2094@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 23-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 28 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2028 )  գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mir apolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 23-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 28 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22-ր դ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համ ար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սե նյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160124 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123759Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160124T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160124T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160124T064204Z UID:2095@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 24-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 29-30 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21 -րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160126 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 24-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 29-30 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123759Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160124T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160124T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160123 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160124T064204Z UID:2095@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 24-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 29 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%A F%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2029 ) և 30 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80% D5%A4%20%D5%95%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%2030 ) գլուխների ընթերցում\ n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քր իստոսի առակները» գրքի 23-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Ա ղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրութ յան սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/ miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 24-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 29 և 30 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծու թյուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&raq uo; գրքի 23-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումն ասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այ ստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160125 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123907Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160125T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160125T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092514Z UID:2096@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 25-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 31-32 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22 -րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160127 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 25-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 31-32 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22-րդ գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123907Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160125T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160125T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160124 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092514Z UID:2096@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 25-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 31 և 32 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխներ ի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23-րդ գլխի 2 մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 25-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 31 և 32 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն< br />3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գր քի 23-րդ գլխի 2 մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությա ն սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160126 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123957Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160126T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160126T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092630Z UID:2097@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 26-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 33-34 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22 -րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160128 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 26-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 33-34 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 22-րդ գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքներ ի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T123957Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160126T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160126T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160125 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092630Z UID:2097@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 26-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. 2 Օրինաց 33 և 34 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխներ ի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23-րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n \n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտ նել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\ n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 26-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. 2 Օրինաց 33 և 34 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն< br />3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գր քի 23-րդ գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքն երի համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրու թյան սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160127 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124121Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160127T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160127T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092812Z UID:2098@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 27-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 1-2 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-22 գ լուխների ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթ երին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160129 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 27-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 1-2 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 21-2 2 գլուխների ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կ արող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124121Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160127T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160127T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160126 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092812Z UID:2098@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 27-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 1-2 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 4-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 27-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 1-2 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գ լխի 4-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160128 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124213Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160128T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160128T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092908Z UID:2099@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 28-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 3-4 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160130 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 28-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 3-4 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գ լխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124213Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160128T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160128T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160127 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T092908Z UID:2099@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 28-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 3-4 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 28-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 3-4 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գ լխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121002Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122239Z UID:2077@adventist.am DESCRIPTION:\nՀունվարի 29-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 5-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160206 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Հունվարի 2 9-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 5-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160129 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124308Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093004Z UID:2100@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 29-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 5 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 2-րդ մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160131 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 29-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 5  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 2-րդ մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124308Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160129T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160128 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093004Z UID:2100@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 29-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 5 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի 2-րդ մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 29-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 5  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի 2-րդ մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160130 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124338Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160130T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160130T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093136Z UID:2101@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 30-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 6 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 3-րդ մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160201 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 30-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 6  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի 3-րդ մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124338Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160130T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160130T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160129 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093136Z UID:2101@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 30-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 6 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 1-ին մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 30-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 6  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 1-ին մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160131 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124434Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160131T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160131T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093244Z UID:2102@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 31-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 7-8 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գլխի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մաս նակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:/ /b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160202 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 31-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 7-8 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 23 գ լխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T124434Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160131T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160131T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160130 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093244Z UID:2102@adventist.am DESCRIPTION: \nՀունվարի 31-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 7 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծ ություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 2 -րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ ե թերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Հունվարի 31-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 7  գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Ք ննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160201 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130151Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160201T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160201T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093358Z UID:2103@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 1-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 9-10 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլո ւծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղ ից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160203 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 1-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 9-10 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գ լխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյա կ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130151Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160201T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160201T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160131 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093358Z UID:2103@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 1-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 8 և 9 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 1-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 8 և 9 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160202 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130233Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160202T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160202T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093548Z UID:2104@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 2-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 11-12 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխ ի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160204 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 2-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 11-12 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130233Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160202T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160202T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160201 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093548Z UID:2104@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 2-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 10 և 11 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վե րլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գ լխի 4-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւ ղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այս տեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 2-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 10 և 11 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 2 5 գլխի 4-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համ ար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սե նյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160203 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130704Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160203T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160203T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093836Z UID:2105@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 3-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 13-14 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխ ի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մա սնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http: //b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160205 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 3-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 13-14 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 24 գլխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130704Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160203T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160203T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160202 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T093836Z UID:2105@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 3-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 12 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2012 ) և 13 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2013 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի  5-ր դ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթե րին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 3-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 12 և 13< /a> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլ են Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի  5-րդ մասի ը նթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնե լ 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160204 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130801Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160204T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160204T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T095820Z UID:2106@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 4-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 15-16 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160206 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 4-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 15-16 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130801Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160204T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160204T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160203 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T095820Z UID:2106@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 4-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 14 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2014 ) և 15 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2015 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 6-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթեր ին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 4-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 14 և 15< /a> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլ են Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 6-րդ մասի ընթերցո ւմ
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղ իղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  ;
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121242Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121242Z UID:2080@adventist.am DESCRIPTION:\nՓետրվարի 5-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունեն ա Շաբաթօրյա դպրոցի 6-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( htt p://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160213 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետրվարի 5 -ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 6-րդ դ ասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160205 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130854Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100002Z UID:2107@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 5-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 17 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 2-րդ մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160207 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 5-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 17  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 2-րդ մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130854Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160205T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160204 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100002Z UID:2107@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 5-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 16 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2016 ) գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քն նարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 7-րդ մասի ընթեր ցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցե լու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b145 41.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 5-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 16 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծութ յուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&raqu o; գրքի 25 գլխի 7-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարի քների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիր ության սենյակ կարող եք մտնել 
< span style="color: #ff0000;">այստեղ ից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160206 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130922Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160206T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160206T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100334Z UID:2108@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 6-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 18 գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3 . Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 3-րդ մասի ը նթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http:// b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160208 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 6-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 18  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 3-րդ մաս ի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T130922Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160206T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160206T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160205 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100334Z UID:2108@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 6-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 17 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2017 ) գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քն նարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 8-րդ մասի ընթեր ցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցե լու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b145 41.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 6-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 17 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծութ յուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&raqu o; գրքի 25 գլխի 8-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարի քների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիր ության սենյակ կարող եք մտնել 
< span style="color: #ff0000;">այստեղ ից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160207 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131014Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160207T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160207T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100407Z UID:2109@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 7-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 19-20 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 4-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160209 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 7-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 19-20 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 4-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131014Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160207T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160207T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160206 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100407Z UID:2109@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 7-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 18 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2018 ) և 19 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2019 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 9-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթեր ին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 7-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 18 և 19< /a> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլ են Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 9-րդ մասի ընթերցո ւմ
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղ իղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  ;
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160208 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131045Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160208T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160208T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100604Z UID:2110@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 8-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 21-22 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 5-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160210 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 8-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 21-22 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 5-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131045Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160208T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160208T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160207 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100604Z UID:2110@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 8-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 20 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2020 ) և 21 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2021 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 26 գլխի 1 մա սի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( htt p://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 8-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 20 և 21< /a> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլ են Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 26 գլխի 1 մասի ընթերցում< br />5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160209 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131121Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160209T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160209T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100743Z UID:2111@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 9-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 23-24 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլ ուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխ ի 6-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղի ղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստե ղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160211 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 9-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 23-24 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3 . Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 6-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյ ակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131121Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160209T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160209T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160208 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T100743Z UID:2111@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 9-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագր ում՝\n\n 1. Հեսու 22 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D5 %B8%D6%82%2022 ) և 23 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2023 ) գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 26 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթեր ին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 9-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթե րում։                   &nb sp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 22 և 23< /a> գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլ են Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 26 գլխի 2-րդ մասի ընթերցո ւմ
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղ իղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել  ;
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160210 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131204Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160210T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160210T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T101022Z UID:2112@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 10-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 1-2 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վ երլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 7-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈ ւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այ ստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160212 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 10-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 1-2 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի 7-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների հա մար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության ս ենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131204Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160210T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160210T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160209 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T101022Z UID:2112@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 10-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Հեսու 24 ( http://bible-links.org/?ref=%D5%80%D5%A5%D5%BD%D 5%B8%D6%82%2024 ) և Դատավորաց 1 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5% A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%201 ) գլուխների ընթերցում\n 2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրի ստոսի առակները» գրքի 27 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/mira vr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 10-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Հեսու 24 և Դատավորաց 1 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծութ յուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&raqu o; գրքի 27 գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարի քների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիր ության սենյակ կարող եք մտնել 
< span style="color: #ff0000;">այստեղ ից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160211 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131246Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160211T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160211T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T101224Z UID:2113@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 11-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 3-4 գլուխների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վ երլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի ամփոփում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( ht tp://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160213 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 11-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 3-4 գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 25 գլխի ամփոփում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար
< /span>


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131246Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160211T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160211T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160210 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T101224Z UID:2113@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 11-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 2 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%B F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%202 ) և 3 ( http://bible-links.org /?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%203 ) գլուխ ների ընթերցում\n2. Ընթերցված գլուխների վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 27 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քնն արկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ու սումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapo lis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 11-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 2 և 3  գլուխների ընթերցում
2. Ընթերցված գլու խների վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստո սի առակները» գրքի 27 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու հ ամար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121129Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122326Z UID:2078@adventist.am DESCRIPTION:\nՓետրվարի 12-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 7-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160220 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետրվարի 1 2-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 7-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160216 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131337Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103354Z UID:2114@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 12-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 4 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%B F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 ) և 5 ( http://bible-links.org /?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%205 ) գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթ ի «Քրիստոսի առակները» գրքի 28 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրո ւթյան սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mir a/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160218 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 12-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 4 և 5  գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլ ուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակներ ը» գրքի 28 գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթ ք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսու մնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131337Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160213T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160213T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160212 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103354Z UID:2114@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 13-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 6 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%B F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%206 ) գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գ րքի 28 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համար\ n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մ տնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n \n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 13-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 6 գլխի ընթերցում
2 . Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի &l aquo;Քրիստոսի առակները» գրքի 28 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Ք ննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մա սնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131337Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160214T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160214T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160213 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103354Z UID:2114@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 14-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց  7 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5% BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%207 )  ( http://bible-links.org/? ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ընթ երցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի « Քրիստոսի առակները» գրքի 29 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղ ոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությ ան սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/m iravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 14-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց  7 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վե րլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակն երը» գրքի 29 գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղ ոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուս ումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131337Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160215T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160215T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160214 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103354Z UID:2114@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 15-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 8 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%B F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%208 )  ( http://bible-links.org/?r ef=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ընթե րցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Ք րիստոսի առակները» գրքի 29 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղո թք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությա ն սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/mi ravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 15-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 8 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծո ւթյուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները&ra quo; գրքի 29 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կա րիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնաս իրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստ եղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T131337Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160216T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160216T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160215 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103354Z UID:2114@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 16-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 9 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%B F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%209 )  ( http://bible-links.org/?r ef=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ընթե րցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Ն ահապետներ և մարգարեներ» գրքի 1 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6 . Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիր ության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mi ra/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 16-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 9 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծո ւթյուն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Նահապետնե ր և մարգարեներ» գրքի 1 գլխի 1-ին մասի ընթերցում
5. Քնն արկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասն ակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103855Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160212T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103855Z UID:2228@adventist.am DESCRIPTION:Փետրվարի 12-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ո ւսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                              \nԾրագրում ՝\n\n 1. Դատավորաց 4 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5 %A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 ) և 5 ( http://bible-links.org/?re f=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%205 ) գլխի ընթե րցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Ք րիստոսի առակները» գրքի 28 գլխի 1-ին մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղո թք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրությա ն սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/mi ravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետր վարի 12-ին, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրո ւթյուն ուղիղ եթերում։               & nbsp;              
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 4< /a> և 5 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում
4 . Էլեն Ուայթի «Քրիստոսի առակները» գրքի 28 գլխի 1-ին մասի ընթ երցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակց ելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160221T202235Z DTEND;VALUE=DATE:20160218 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160217 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160221T202252Z UID:2245@adventist.am DESCRIPTION:Փետրվարի 17-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ո ւսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագրու մ՝\n\n 1. Դատավորաց 10  ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF %D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ընթերցում\n2. Ընթերցված գ լխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգարենե ր» գրքի 1 գլխի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների համ ար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող ե ք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետրվարի 17-ին, ժամը &n bsp;21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերու մ։                               
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 10 գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վե րլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մ արգարեներ» գրքի 1 գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության ս ենյակ կարող եք մտնել այստեղից< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT EXDATE:20160218 EXDATE:20160221 CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103212Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160217T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160217T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160221T165223Z UID:2227@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 17-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 10 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5% BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%2010 )  ( http://bible-links.org/ ?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ըն թերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգարեներ» գրքի 1 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\ n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնաս իրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/ mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20160309 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 17-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 10< /a> գլխի ընթերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլու ծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգա րեներ» գրքի 1 գլխի 2-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Ա ղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ու սումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել 
այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103212Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160218T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160218T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160217 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160221T165223Z UID:2227@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 18-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց 11 ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D5% BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%2011 )  ( http://bible-links.org/ ?ref=%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%204 )գլխի ըն թերցում\n2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգարեներ» գրքի 1 գլխի 3-րդ մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\ n6. Աղոթք կարիքների համար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնաս իրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/ mira/miravr/2343249042 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 18-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց 11< /a> գլխի ըն թերցում
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգարեներ» գրքի 1 գլխի 3-րդ մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար
< /p>

Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտն ել այստեղից

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160203T103212Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160221T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160221T210000 RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20160220 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160221T165223Z UID:2227@adventist.am DESCRIPTION: \nՓետրվարի 21-ին\, ժամը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչ ի ուսումնասիրություն ուղիղ եթերում։                               \nԾրագ րում՝\n\n 1. Դատավորաց  14  ( http://bible-links.org/?ref=%D4%B4%D5%A1%D 5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%81%2010 )գլխի ընթերցում\n2. Ընթերց ված գլխի վերլուծություն\n3. Քննարկում\n4. Էլեն Ուայթի «Նահապետներ և մարգ արեներ» գրքի 3 գլխի 1 մասի ընթերցում\n5. Քննարկում\n6. Աղոթք կարիքների հ ամար\n\n \nՈւղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել այստեղից ( http://b14541.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/234324904 2 )\n\n SUMMARY:Սերտենք Աստվածաշունչը միասին LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 Փետրվարի 21-ին, ժամ ը  21։00-21:45 տեղի կունենա Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն ուղիղ եթ երում։                   &n bsp;           
Ծրագրում՝

1. Դատավորաց  14 գլխի ընթերցու մ
2. Ընթերցված գլխի վերլուծություն
3. Քննարկում
4. Էլեն Ո ւայթի «Նահապետներ և մարգարեներ» գրքի 3 գլխի 1 մասի ընթերցում
5. Քննարկում
6. Աղոթք կարիքների համար


Ուղիղ եթերին մասնակցելու համար ուսումնասիրության սենյակ կարող եք մտնել < /span>այստեղից
< /p> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T121147Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160219T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160219T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122426Z UID:2079@adventist.am DESCRIPTION:\nՓետրվարի 19-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 8-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160227 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետրվարի 1 9-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 8-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122426Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160226T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160226T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122525Z UID:2081@adventist.am DESCRIPTION:\nՓետրվարի 26-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունե նա Շաբաթօրյա դպրոցի 9-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( ht tp://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160305 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Փետրվարի 2 6-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 9-րդ դասը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122525Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160304T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160304T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122546Z UID:2082@adventist.am DESCRIPTION:\nՄարտի 4-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շ աբաթօրյա դպրոցի 10-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( http: //m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160312 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Մարտի 4-ին , ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 10-րդ դաս ը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122546Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160311T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160311T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122612Z UID:2083@adventist.am DESCRIPTION:\nՄարտի 11-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 11-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( http ://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160319 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Մարտի 11-ի ն, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 11-րդ դա սը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122612Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160318T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160318T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122639Z UID:2084@adventist.am DESCRIPTION:\nՄարտի 18-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 12-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( http ://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;UNTIL=20160326 LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Մարտի 18-ի ն, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 12-րդ դա սը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122639Z DTEND;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160325T205500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Asia/Yerevan;VALUE=DATE-TIME:20160325T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160106T122639Z UID:2085@adventist.am DESCRIPTION:\nՄարտի 25-ին\, ուրբաթ օրը\, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 13-րդ դասը։ \n\n Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ ( http ://m.mirapolis.ru/m/miravr/9630055596 ) \n\n   SUMMARY:Շաբաթօրյա դպրոց LOCATION:Ուղիղ եթեր SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Մարտի 25-ի ն, ուրբաթ օրը, ժամը 20։30-20:55-ը տեղի կունենա Շաբաթօրյա դպրոցի 13-րդ դա սը։ 

Սենյակ կարող եք մտնել այստեղից։ 

 
END:VEVENT END:VCALENDAR